Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Kunngjøring av valglister og supplerende nominasjon Menighetsrådsvalg


Frist for å fremme ytterligere kandidater, ved supplerende nominasjon, er 5.juni kl.12.00.
 


Kunngjøring av valgliste og supplerende nominsjon i Fauske sokn.

Jfr. kirkevalgreglene §8-1 supplerende nominasjon.

Nominasjonskomiteen har ikke lyktes i å få et tilstrekkelig antall kandidater innen listefristen 30. april, og det har ikke har kommet inn andre listeforslag. Det kunngjøres derfor mulighet for supplerende nominasjon.


Kandidatliste FAUSKE SOKN:

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

 1. Sissel Anita Amundsen, Asalveien, Fauske, pensjonist
 2. Eva Fjeld Hugaas, Trggata, Fauske, pensjonist
 3. Eva Kristiansen, Heia, Fauske, pensjonist
 4. Sture Gundersen, Erikstadveien, Fauske, pensjonist
 5. Eirin Beate Stensland, Kleivhammaren, Fauske, spesialhjelpepleier
 6. Cecilie Crista Paola Hagenes, Myrveien, Fauske, hjemmeværende
 7. Oddvar Martin Ånderbakk, Poppelveien, Fauske, pensjonist
 8. Knut Dagfinn Steinar Olsen, Kleiva, Fauske, pensjonist
 9.
10.
11.
12.
13.

Frist for levere forslag til kandidater er kl. 12 den 5. juni. Hvem kan foreslå kandidater

Fem stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke som er bosatt i soknet kan gå sammen om å fremme et forslag til kandidat ved supplerende nominasjon. De fem forslagsstillerne kan levere forslag på flere kandidater enn bare én. Det skal da leveres ett skjema per kandidat.

Krav til forslag

Forslagsstillerne skal levere sitt forslag til valgstyret innen fristen kl. 12.00 onsdag 5. juni. Forslaget må oppfylle disse kravene:
•Kandidaten må være valgbar i soknet
•Forslaget må være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.

Forslaget til supplerende nominasjon skal inneholde følgende:
•Kandidatens fødselsdato.
•En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.
•Dersom kandidaten ikke er bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.


Valgstyrets behandling

Valgstyret skal innen 7. juni avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

Stemmeseddelen

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Dette ivaretas ved at forslaget legges inn i valgmodulen. Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning.

§ 7–7. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller valgrådets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag eller forslag om supplerende nominasjon, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til gruppenavn er krenket, har også en registrert nomineringsgruppe klagerett.

Alle detaljene om supplerende nominasjon kan leses i Valghåndboken, side 60.
 

Vennligst kontakt med valgstyret ved Sissel Amundsen mob. 90095581  ang.  spørsmål vedr. supplerende nominasjon til valglisten for Fauske sokn.

Skjema for supplerende nominasjon kan lastes ned her.
 

Veiledning for supplerende nominasjon ved menighetsrådsvalg.