Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag


Til valg av menighetsråd i Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma sokn – frist for innlevering av listeforslag

Nominasjonskomitéene i Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådene kan meldes til:

Fauske, Valnesfjord eller Sulitjelma menighetsråd innen frist 15. mars 2023, forslagene merkes med hvilket sokn det gjelder og kan sendes på e-post til kirkekontor@fauskekirken.no eller til ………menighetsråd, Storgaten 7, 8200 Fauske.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd.

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12.00

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

 

§ 7-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget

§7-2 Antall kandidater på listeforslag

(1) Ved valg av menighetsråd skal listeforslaget være utfylt i prioritert rekkefølge med navnet på minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer til menighetsrådet. Nominasjonskomiteens liste skal inneholde minst så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Ingen lister skal inneholde mer enn dobbelt så mange navn som antallet medlemmer og varamedlemmer som skal velges.

(2) Ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges som medlemmer i bispedømmerådet. Forslaget kan maksimalt inneholde 18 kandidatnavn.
(3) Ved valg av menighetsråd og ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet kan inntil to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg, med unntak av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.
Tilbake