KUNNGJØRING AV VALGRESULTAT MENIGHETSRÅDSVALG


Valgresultat Fauske sokn

Valgresultat Sulitelma sokn

Valgresultat Valnesfjord sokn

 

13. Valgregler

§ 12-1. Klage ved valg av menighetsråd (1) Biskopen og alle som har stemmerett,  kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av menighetsrådsvalget i det soknet vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

  1. Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent.
  2. Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i menigheten.
  3. Bispedømmerådet er klageinstans. Bispedømmerådet skal kjenne menighetsrådsvalget i et sokn ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på valgresultatet og som det ikke er mulig å rette.
  4. Hvis bispedømmerådet kjenner et valg ugyldig,  skal det sendes melding til Kirkerådet, som påbyr omvalg.
Tilbake