Informasjon til pårørende - fester


Nyttig informasjon om festeansvar, sikring av gravsted og plantefelt.

INFORMASJON TIL PÅRØRENDE

 


(utdrag fra kirkegårdsvedtektene, Gravferdsloven og forskriftene)

Gravminner
Det kan monteres et gravminne pr. gravsted. Et gravsted kan bestå av flere graver. Gravminner plasseres etter anvisning fra kirkegårdsbetjeningen.
Levering, montering og vedlikehold av gravminne kan etter avtale utføres av eksterne leverandører/firmaer.
Regler vedrørende dimensjoner og utforming fås på kirkekontoret. Gravminne skal godkjennes av kirkelig fellesråd før montering.

Sikring
Stående gravminne i stein skal sikres godt mot å falle over. Minimumsfeste til fundament i stein er to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Dette gjelder gamle og nye gravminner. Det er ikke tillatt å støype eller lime gravminnet fast i fundamentet.

Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide blomsterbed/plantefelt eller legge plate. Plantefeltet kan være like bredt som gravminnet. Feltet kan stikke 50 cm fremfor gravminnet, målt fra gravminnets forside. Plantefeltet kan rammes inn med en delt steinkant som flukter terrenget.

Planter skal ikke være høyere enn gravminnet. Det er ikke tillatt å plante busker /trær/vekster ved siden av, bak eller mellom gravminner. Lykter/kranser etc skal fjernes etter bruk. Fellesrådet har ikke noe ansvar for skader på lykter etc. Kirkegårdsbetjeningen kan fjerne det som ikke er tillatt.

Kirkegårdsbetjeningen fjerner løse steiner etc. fordi dette kan påføre personskade, og ofte føre til skade på maskinelt utstyr.

Ansvar og tilsynsplikt
Ansvarlig/fester er eier av og ansvarlig for at
gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal festeren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom fester unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor fester befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder å fjerne gravminnet.

Festetid/fredningstid/feste av grav
Fredningstiden for kiste og urnegrav er 20 år. Etter fredningstiden vil ansvarlig/fester få tilbud om ytterligere festetid.
(10 år om gangen).
Det er anledning til å feste grav ved siden av kistegrav som er tatt i bruk. Ved særskilt behov kan det festes ytterligere en grav.

Adresseendring
Fester til gravsted eller ansvarlig for fri grav plikter å melde kirkekontoret om adresseendringer.

Gravlegat
Det er anledning til å opprette avtale med fellesrådet om beplantning av grav, såkalt legat. Kirkegårdsmyndigheten overtar da ansvaret for planting og stell av graven.
Nærmere opplysning om pris og avtaleperiode kan gjøres til Fauske kirkelige fellesråd.
Tlf 75 60 45 10.

Lover og vedtekter
Lover, forskrifter og lokale vedtekter for kirkegårdene.

Priser festeavgift
150,- kr pr grav pr år, fra 2023.


Adresse
Fauske kirkelige fellesråd
Storgaten 7 (menighetssenteret)
8200 Fauske
Tlf: 75 60 45 10 

fellesraad@fauskekirken.no

 

Tilbake