Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Gravlegat/Stell av graver


Her finner du nyttig informasjon om stell av graver og gravlegat.

 

§  5  Plantefelt.
Foran gravminne er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Dette må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Maks lengde 50 cm, målt fra gravminnets framkant. Planter skal ikke overstige gravminnets høyde, eller går utover plantefeltet.


Trær og busker er ikke tillat plantet på graven, bak eller ved siden av gravminne. plantefeltet. Løse dekorgjenstander som gravlykter, blomsterpotter, kransestativ og annet skal fjernes etter bruk og ikke lagres på eller ved graven.


Plantefeltet kan rammes inn med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Foran gravminnet i stedet for plantefelt, kan det legges en plate i samme materiale som gravminnet eller lignende. Platen må tåle påkjenninger det utsettes for av klima og vanlig drift og vedlikehold av kirkegården, for eksempel bruk av gressklipper, traktor eller annet utstyr. Kirkelig fellesråd har IKKE ansvar om platen sprekker eller skades under vanlig drift. Platen må flukte med terrenget omkring og ikke overstige målene for ordinært plantefelt. Platen skal ikke være en sammenhengende del av fundamentet til  gravminnet. Plantekasse tillates, også i forbindelse med plate. Plantekasse må flukte med terrenget omkring.Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

§  6  Plantemateriale.
Planter, kranser, og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være av komposterbart.


§  7  Stell av grav.
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsåes av den ansvarlige eller blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplanting og stell av grav mot forskuddsvis betaling, dvs. opprette gravlegat.

§  8  Gravlegat.
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravlegat, vil Fauske kirkelige fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Gravlegatet forvaltes av fellesrådets daglige leder som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg for renter skal dekke utgiftene til vanlig stell og vedlikehold av gravstedet for fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale. Gravlegat kan opprettes med valgfri varighet; 5, 10, 15 eller 20 år. Om gravlegat opprettes med lengre tidsrom enn fredningstid/festetiden på graven, skal det innbetales et beløp som tilsvarer hva en lik forlengelse av festetiden koster. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyrer gi melding om dette til ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.


Dersom det er midler igjen av legatet når tiden er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av kirkegården. Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyreren fører eget regnskap for hvert legat som revideres årlig. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon

Lenker til:

Gravferdsloven

Utdrag av forskrifter og lokale vedtekter kirkegårdene i Fauske kommune.

Bestillingsskjema/priser for gravlegat