Alle rettigheter 2019 Fauske kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2019


Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille til valg?
 

Sett ditt preg på kirken din

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille til valg?

Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!

I kirken skal det være rom for alle. Et stort rom. Høyt til taket. Sterkt fundament. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. Ulike veier til tro.

Kirken bygger fellesskap der du bor. Vær med å ta ansvar for fellesskapet og for kirken din!

Mer enn du tror

I Den norske kirke er det rom for mange meninger, og det er rom for ulike veier til tro. I trosfellesskapet er det rom for den troen du har og kanskje for mer enn du tror. Gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk og aktiviteter for barn, viser et mangfold av tilbud - og behov for et mangfold av engasjerte mennesker.

Kirken er til stede overalt i Norge, og vil være til stede i menneskers dagligliv - og ved alle livets begivenheter. Hvordan vil du at kirken skal være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. 

Ta ansvar for kirken din

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Kirken trenger ditt engasjement for å motarbeide isolasjon og splittelse. Kirken trenger dine innspill til hvordan vi kan fremme respekt for Guds skaperverk. Kirken trenger folk som kan se enkeltmennesket, inspirert av hvordan Jesus ga verdi til mennesker han møtte.

Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Ved kirkevalget skal det velges 8000 medlemmer til å lede kirkens arbeid gjennom menighetsråd og bispedømmeråd. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

To valg

Ved kirkevalget kan du stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke, og du kan selv fremme saker du tror på. Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, omsorg, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

I hvert av de elleve bispedømmene er det et bispedømmeråd. Bispedømmerådet ansetter prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den norske kirke.

Begge rådene møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.

Kandidatlister

Ved valgene opprettes det en nominasjonskomité som setter sammen en kandidatliste. Det er i tillegg anledning for andre å levere inn egne kandidatlister.

Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater til menighetsrådsvalget.

Til bispedømmerådsvalget blir det nedsatt en nominasjonskomité (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet, valgt av representanter fra menighetsrådene) som lager en kandidatliste. I tillegg kan det komme lister fra nomineringsgrupper. 

Mangfold og fellesskap

Medlemmene i menighetsrådene og bispedømmerådene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.

Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og menigheten der du bor.

Din kirke, ditt valg

Ved kirkevalget i 2015 sa 520 323 kirkemedlemmer sin mening om hvem som skal styre kirken.

Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 8.-9. september

i 2019.

Men hvem skal du stemme på? Kanskje svaret er deg selv?

Quiz menighetsrådet noe for deg?

Mer om kirkevalget på kirken.no